نظارت مالی همدان
قوانين و مقررات مرتبط با ذیحسابی ها 
قالب وبلاگ

دستورالعمل شماره 47113/9742/54 مورخ 21/11/1377 درخصوص روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور

 

۱۶ مهر ۱۳۷۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲۵۹۵۳/6182/۵۴

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

 دستورالعمل شماره 47113/9742/54 مورخ 21/11/1377 درخصوص روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور که طی نامه شماره 683/100/2 مورخ 19/11/1377 به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است باتوجه به اصلاحیه‌های شماره 15113/2569/54 مورخ 27/4/1378 و 48641/10549/54 مورخ 21/12/1378 و 24013/5532/54 مورخ 3/7/1379 و نامه شماره 456/401/2 مورخ 7/6/79 دیوان محاسبات کشور به شرح زیر اصلاح و جایگزین دستورالعمل‌های مزبور و سایر دستورالعمل‌های قبلی موضوع ماده مزبور گردیده و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

الف- روش ابلاغ اعتبار در مورد اعتبارات جاری، عمرانی و از محل درآمد اختصاصی و یا اعتبارات تخصیص داده شده ردیف‌های عمومی به واحدهای تابعه و استانی که اعتبارات آنها ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است به شرح زیر می باشد.

1- درخواست ابلاغ اعتبار مربوط به هریک از دستگاه‌های اجرایی مذکور با امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه اجرایی دارنده اعتبار و یا مقام مجاز از طرف وی و ذیحساب مربوط براساس مشخصات اعتباری مربوط، اعتبارات جاری تخصیص داده شده (شماره طبقه بندی دستگاه – عنوان و شماره طبقه بندی برنامه و فصول هزینه یا ردیف عمومی) اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده (شماره طبقه بندی دستگاه – عنوان و شماره طبقه بندی برنامه و طرح عمرانی و یا ردیف عمومی و عنوان و شماره طبقه بندی طرح عمرانی از محل آن) و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی وصولی (شماره طبقه بندی دستگاه – عنوان و شماره طبقه بندی برنامه) حسب مورد با ذکر مبلغ و مشخصات واحد تابعه و استانی گیرنده اعتبار تکمیل و به اداره کل خزانه ارسال گردد.

2- اداره کل خزانه پس از انجام بررسی و تطبیق موضوع مورد درخواست با مشخصات اعتبارات تخصیص داده شده جاری، عمرانی و اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی وصولی نسبت به تامین اعتبار اقدام و مراتب موافقت کتبی خود را مبنی بر ابلاغ اعتبار بطور مستقیم و راساً توسط ذیحساب و دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام و معادل مبلغ مورد درخواست را به عنوان افزایش موقت تنخواه گردان حسابداری به حساب بانک پرداخت ذیحسابی دستگاه اجرایی درخواست کننده ابلاغ اعتبار واریز می‌نماید.

ضمناً چنان‌چه در ابتدای هرسه ماه از سال تخصیص اعتبارات جاری فصل اول و چهارم دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه متمرکز ابلاغ نشود، به منظور حواله وجوه مربوط به پرداخت حقوق و مزایای واحدهای تابعه و استانی دستگاه‌های اجرایی مذکور، ذیحساب مربوط میتواند با امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی از اداره کل خزانه درخواست تنخواه گردان نماید و پس از ابلاغ تخصیص اعتبار اقدام لازم نسبت به پابه‌پایی و اعمال حساب آن به عنوان ابلاغ اعتبار بعمل آورد.

3- ذیحساب و دستگاه اجرایی دارنده اعتبار پس از وصول موافقت کتبی خزانه معادل سهم اعتبار تعیین شده برای هر استان و واحد تابعه را راساً و با درج عبارت " مراتب این ابلاغ اعتبار قبلاً به تایید خزانه رسیده است" به ذیحساب دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار، ابلاغ و معادل وجه آن را از محل تنخواه گردان حسابداری موقت دریافتی از خزانه به حساب ذیحسابی دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار منتقل و مراتب را به ذیحسابی و دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار، خزانه، خزانه معین استان مربوط و حسابرس کل دیوان محاسبات دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار در مرکز و اداره کل دیوان محاسبات استان مربوط حسب مورد اعلام و در دفاتر ثبت می‌نماید.

4- ذیحسابی و دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار در موارد مذکور و همچنین سایر مواردی که به موجب مقررات قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات اعتبار ابلاغ میشود بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیت‌های مندرج در موافقت‌نامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص داده شده عمل نمایند.

5- ذیحساب و دستگاه اجرایی در مرکز یا استان بایستی در پایان سال وجوه مصرف نشده مبالغ دریافتی را براساس مشخصات اعتباری به حساب مربوط نزد خزانه یا خزانه معین استان واریز و تاییدیه اخذ نمایند تا چنانچه در سال یا سال‌های بعد تعهدات پرداخت نشده از محل آن باقی مانده باشد با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

6- عملیات حسابداری وجوه مزبور در دفاتر، صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی ذیحسابی دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار براساس مشخصات اعتبارات ابلاغی در گروه حساب‌های بودجه ای حسب مورد طی سرفصل " اعتبار ابلاغی – جاری"، "اعتبار ابلاغی – عمرانی" و " اعتبار ابلاغی – اختصاصی" (بدهکار) و دستگاه اجرایی (بستانکار) اعمال حساب و حساب‌های معین براساس مشخصات اعتبار ابلاغی نگاهداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه مذکور برحسب مشخصات اعتبار مربوط در گروه حساب‌های دریافت و پرداخت وجوه ابلاغی اعمال حساب و حساب‌های معین مورد لزوم نگاهداری و بابت وجوه " حساب دریافتی بابت... اعتبار ابلاغی " گواهی از ذیحسابی ابلاغ دهنده برحسب مشخصات اعتبار ابلاغی اخذ و همراه با فرم‌های عملکرد بودجه مطابق مشخصات اعتبارات ابلاغی فوق الاشاره تکمیل و ضمیمه حساب نهایی ارایه شود.

7- ذیحسابان و مسوولان ادارات کل امور مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل حتی الامکان از واگذاری هرگونه وجهی تحت عنوان تنخواه گردان پرداخت به ذیحسابان ادارات کل استان‌ها و واحدهای مستقر در استان‌ها خودداری نمایند ضمناً وظایف ذیحساب در دستگاه‌هایی که مشمول قانون محاسبات عمومی کشور نبوده و گیرنده اعتبار میباشند را مدیران مالی و یاعناوین مشابه نسبت به انجام این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

بدین ترتیب دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات واحدهای تابعه و استانی آنان ضمن بودجه وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است برای واگذاری وجوه واحدهای تابعه و استانی مخیر به انتخاب روش ابلاغ اعتبار و یا واگذاری تنخواه گردان پرداخت خواهند بود بدیهی است با انتخاب هریک از روشهای مزبور بایستی حسب مورد ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل و یا آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده و واریز انواع تنخواه گردان‌ها رعایت گردد.

ب- روش ابلاغ اعتبار در مورد اعتباراتی که در اختیار یک دستگاه اجرایی بوده و ضرورتاً می‌بایست توسط سایر دستگاه‌های اجرایی هزینه گردد با رعایت ضوابط مذکور در بندهای قسمت (الف) قابل انجام است. /۰۵۲۱

 

سیدابوالفضل فاطمی زاده

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

 

‌ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور

مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌تبصره - حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداري‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.

نقل از

[ جمعه ۱۴ مرداد۱۳۹۰ ] [ 5:21 ] [ امیر بختیاریان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ را جمعی از کارشناسان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان همدان ارائه می دهند. مطالب شامل نقل قوانين و مقررات مرتبط با امور مالی در بخش دولتی و مطالبی درباره مدیریت و اقتصاد است
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

آسایشگاه خیریه کهریزک