قوانين و مقررات مرتبط با ذیحسابی ها

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومی

 شماره:۸۸۲۹۱/۵۴

 تاریخ:15/5/1390

 

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

 ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 ذیحسابی

 

بر اساس پیشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، پیرو بخشنامه شماره 25881 مورخ 26/8/1366 این وزارت با موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (43) قانون محاسـبات عمـومی کشور و اصلاحـات بعدی آن مصوب 1366، اصلاحیه مواد ( 3 )، ( 8 ) و ( 9 ) آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل برای اجراء و رعایـت احکام آن ایلاغ می گردد .

 ماده (3 ) اصلاحی –حسابهای بانکی موضوع این آیین نامه می بایستی به شکل متمرکز ( بر خط ) افتتاح شوند و حسابهای موجود که قبلاً در سیستم سنتی افتتاح گردیده اند مسدود شده و جایگزین آنها حساب متمرکز (ONLINE ) افتتاح و موجودی آنها به حسابهای جدید انتقال یابد ؛بانکهای ذیربط در صورت درخواست خزانه یا خزانه معین استان، مدارک و صورت حسابهای بانکی ذیربط را در دونسخه تهیه می نماید که در مورد حسابهای

 تمرکز وجوه نسخه اضافی را برای وزارتخانه یا موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در مورد حسابهای رابط حسب مورد به خزانه و یا خزانه معین استان ارسال خواهند داشت.

 ماده (8) اصلاحی – ذیحسابیها بر اساس اعلامیه بستانکار بانک مبادرت به صدور قبض سپرده که مطابق نمونه فرم 87 توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار «معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور » چاپ شده، بر طبق رهنمود های حسابداری ابلاغی از سوی اداره کل هماهنگی و تلفبق حسابها و روش های حسابداری در دفاتر ذیحسابی اعمال حساب می نمایند .

 ماده ( 9 ) اصلاحی – ذیحسابیها بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه صورت ریز سپرده های منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های ملی شعبه مرکزی در استان را ضمن فرمی که نمونه آن توسط اداره کل خزانه تهیه خواهد شد به صورت فهرست یا فایل اطلاعاتی به خزانه یا خزانه معین استان ارسال و تاییدیه سپرده دریافت نماید . / ن م ه

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارائی

 منبع

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ شهریور۱۳۹۰ساعت 12:29  توسط امیر بختیاریان  |